Zasady naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 30, ze zm.).

Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać następujące wymagania:

1) posiadać obywatelstwo polskie,
2) korzystać w pełni z praw publicznych,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5) odznaczać się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi przydatnymi do służby w Państwowej Straży Pożarnej.
Poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej:

I ETAP POSTĘPOWANIA – ocena złożonych dokumentów pod względem, kompletności, spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

II ETAP POSTĘPOWANIA – ocena sprawności fizycznej

poddanie kandydatów ocenie sprawności fizycznej obejmującej:
1) próbę wydolnościową („Harvard step-up test”),
2) próbę akrofobii – wejścia i zejścia po drabinie (przy pełnej asekuracji) na wysokość 20 metrów,
3) sprawdzian z pływania,
4) test sprawności fizycznej.
Próba wydolnościowa – zmodyfikowana metoda harwardzka („Harvard step-up test”) :
Jest to zmodyfikowana metoda harwardzka polegająca na wejściu na stopień o wysokości 40 cm dla mężczyzn, 30 cm dla kobiet w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Czas trwania pełnego ćwiczenia wynosi
5 minut dla mężczyzn, 4 minuty dla kobiet.
Wykonanie próby:
1. badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,
2. metronom nastawiony jest na rytm 120 uderzeń na minutę,
3. czas trwania pełnego ćwiczenia : 5 min. – dla mężczyzn, 4 min. – dla kobiet.
Przed przystąpieniem do próby ćwiczącemu wyjaśnia się sposób jej wykonania, można pozwolić na wsłuchanie się w rytm metronomu oraz kilka próbnych wejść. Na hasło „raz” (pierwszy takt metronomu) ćwiczący stawia swą lewą stopę na stopniu, na hasło „dwa” (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło „trzy” (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło „cztery” (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Jeżeli ćwiczący utrzymuje przepisowy rytm, można wyłączyć komendę słowną. Przy próbie zmiany rytmu należy pomóc ćwiczącemu donośnym sygnałem.
Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia kandydat siada na krześle i wykonywane są trzy pomiary częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby, następnie od 2 min oraz od 4 min, które przeliczone według poniższego wzoru dają wynik, będący wskaźnikiem FI wydolności organizmu kandydata:
czas pracy w [s] x 100
FI = ————————————-
2 x suma trzech pomiarów tętna
Kandydat, który nie jest w stanie wykonać próby w założonym czasie, powinien przerwać próbę wcześniej. Próbę przerywa się również, jeśli ćwiczący w ciągu ok. 20 s nie jest w stanie skorygować lub utrzymać rytmu wykonywania ćwiczenia; kandydatom tym oblicza się wskaźnik wydolności FI, wstawiając do licznika wzoru cyfrę odpowiadającą ilości sekund wykonywania ćwiczenia.
Wydolnościowy wskaźnik zmodyfikowanej metody harwardzkiej :
Wskaźnik wydolności Wynik – ocena
50-55 Słaby
56-64 Dostateczny
65-79 Przeciętny
80-89 Dobry
90 i powyżej Bardzo dobry
Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej jest uzyskanie co najmniej oceny „DOBRY” (wskaźnik wydolności 80).
Wyniki próby wydolnościowej opublikowane zostaną na stronie internetowej Komendy oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy po zakończeniu przez wszystkich kandydatów próby wydolnościowej.

Test sprawności fizycznej:

Test obejmuje:

– podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej).
– bieg na 50 m,
– bieg na 1000 m,

• podciąganie się na drążku

Drążek umieszczony jest na wysokości doskocznej. Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem), ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Na znak oceniającego, ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, by broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ewolucji, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.

• bieg na dystansie 50 m oraz 1000 m
Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niską lub stojącą) przed linią startu. Stopy ustawione tak, by nie miały kontaktu z linią startową. Na donośny sygnał „startera” rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu.

Warunkiem zaliczenia prób sprawnościowych jest:
próby dla mężczyzn:
a) bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund,
b) bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy,
c) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 12 powtórzeń.

próby dla kobiet:
a) bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40 sekund,
b) bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy,
c) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 8 powtórzeń.

Indywidualne wyniki kandydata uzyskane w poszczególnych konkurencjach testu sprawności fizycznej przelicza się na punkty wg tabeli stanowiącej załącznik do procedury naboru do służby.

Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej i testu sprawności fizycznej jest uzyskanie oceny minimalnej „DOBRY” bez punktów preferencyjnych na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu , trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej ( Dz. U. Nr 261, poz. 2191 ) z zastrzeżeniem, że przyjmuje się dla wszystkich kandydatów test sprawności fizycznej przewidziany jako próba dla mężczyzn.
Nie przystąpienie kandydata do oceny sprawności fizycznej jest jednoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

• sprawdzian lęku wysokości (akrofobia)

Sprawdzian lęku wysokości uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł z niej.

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) odbędzie się na placu w siedzibie Komendy Powiatowej PSP
w Olecku przy ul. Kolejowej 27a

• sprawdzian z pływania

Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

III ETAP POSTĘPOWANIA – Pisemny test wiedzy

Do III etapu przystępują osoby, które pozytywnie zaliczyły próbę wydolnościową oraz próby sprawnościowe.

Test wiedzy składać się będzie z 20 zadań, związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej
i Państwowej Straży Pożarnej oraz związanych z wykonywanymi obowiązkami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne zwanych dalej „pytaniami testowymi”, i trwać będzie 25 minut. Na pytanie testowe możliwe są cztery odpowiedzi, w tym jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź i 3 dystraktory.

Za poprawną odpowiedź kandydatowi przyznaje się 1 punkt, w przypadku nie udzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe nie przyznaje się punktu.

Z udziału w teście wiedzy wyklucza się kandydata służby w Państwowej Straży pożarnej, który podczas testu:
1. korzysta z pomocy innych osób;
2. posługuje się urządzeniami służącymi do przekazywania lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję do wykorzystania;
3. rażąco zakłóca przebieg testu w sposób inny niż określony w punkcie 1- 2.

Test wiedzy przeprowadzony zostanie w formie pisemnej (papierowej)

Pozytywny wynik z testu wiedzy, osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów. W przypadku wykluczenia z udziału w teście, kandydatowi do służby przyznaje się 0 punktów z testu wiedzy i jest to równoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z postępowania rekrutacyjnego
W przypadku uzyskania przez kandydata mniej niż 11 punktów z testu wiedzy, zostaje on wykluczony
z kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

IV ETAP POSTĘPOWANIA – rozmowa kwalifikacyjna

Do IV etapu naboru zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów (suma punktów uzyskanych w wyniku testu sprawności fizycznej, punktów za wykształcenie i uprawnienia oraz testu wiedzy) spośród zgłoszonych do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów. Wyłonione do IV etapu osoby zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
1. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegać będzie w szczególności:

a) umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego
i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie,
b) motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej,
c) zdolność analitycznego myślenia,
d) umiejętność planowania i organizowania pracy.
2. Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata.
3. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z ocenianych elementów wynosi 12,5.
4. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
5. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 26 punktów ustalonych w sposób określony w ust. 4.

V ETAP POSTĘPOWANIA – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby
w Państwowej Straży Pożarnej.

Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej zostanie skierowany kandydat, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie skierowany będzie kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.